محورهای سمینار:

نظریه ساختارهای جامع
نظریه مشبکه و ساختارهای مرتب
نظریه نمایش
جبر لی
هندسه جبری
نظریه گروه ها
نظریه رسته ها
نظریه نیم گروه ها
نظریه حلقه  و مدول
جبر ناجابه جایی
جبر ترکیبیاتی
گراف و ترکیبیات
کد و رمز
جبر جابجایی
جبر محاسباتی
جبر فازی