وضعیت شرکت کنندگان                                                                                 

هزینه ثبت نام

 دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فارغ التحصیلان دو سال اخیر عضو انجمن ریاضی ایران

 1,300,000       ریال

 دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فارغ التحصیلان دو سال اخیر غیرعضو انجمن ریاضی ایران          

 1,800,000       ریال  

اعضای هیأت علمی عضو انجمن ریاضی ایران و سایر اعضای انجمن ریاضی ایران                         

 2,400,000       ریال

اعضای هیأت علمی غیرعضو انجمن ریاضی ایران و سایر شرکت کنندگان                                 

 3,000,000      ریال

شرکت در سمینار بدون ارائه مقاله با صدور گواهی شرکت

 500,000          ریال

ارائه مقاله دوم (حق ثبت نام تنها برای ارائه یک مقاله است)                                                   

 1,000,000       ریال

شرکت در سمینار بدون ارائه مقاله و بدون صدور گواهی شرکت

                رایگان