شرکت کنندگانی گرانقدری که مقاله آنها برای ارائه به صورت پوستر پذیرقته شده است، خواهشمند پوستر خود را مطابق  الگوی مشخص شده تهیه کنند. و فایل pdf  پوستر را حداکثر تا تاریخ 13 اسفند 1400 به ایمیل سمینار ias27pgu@gmail.com ارسال کنند.


پوستر انگلیسی: Poster-Sample-English-IAS27.zip

پوستر فارسی :     Poster-Sample-Farsi-IAS27.zip