آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1400-11-25
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-12-09
تاریخ شروع سمینار
1400-12-18 09:00
تاریخ پایان سمینار
1400-12-19 17:00