کمیته علمی
دکتر فریبرز آذرپناه
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
وب سایت: maths.scu.ac.ir/~azarpanah
پست الکترونیکی: azarpanah [at] ipm.ir
دکتر مهدی آزادی مطلق
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه خلیج فارس
وب سایت: research.pgu.ac.ir/~Mazadimotlagh/
پست الکترونیکی: m.azadim [at] pgu.ac.ir
دکتر محمد مهدی ابراهیمی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه شهیدبهشتی
وب سایت: facultymembers.sbu.ac.ir/ebrahimi/
پست الکترونیکی: m-ebrahimi [at] sbu.ac.ir
دکتر مجید ارشاد لنگرودی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: ershad [at] shirazu.ac.ir
دکتر اسفندیار اسلامی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
وب سایت: mathfaculty.uk.ac.ir/~esfandiar.eslami
پست الکترونیکی: esfandiar.eslami [at] uk.ac.ir
دکتر علیرضا اشرفی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه کاشان
وب سایت: faculty.kashanu.ac.ir/ashrafi/fa
پست الکترونیکی: ashrafi [at] kashanu.ac.ir
دکتر سعید اکبری
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: math.sharif.ir/faculties/s_akbari
پست الکترونیکی: s_akbari [at] sharif.edu
دکتر محمد علی ایرانمنش
نماینده انجمن ریاضی ایران و عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه یزد
وب سایت: yazd.ac.ir/people/iranmanesh
پست الکترونیکی: iranmanesh [at] yazd.ac.ir
دکتر مجتبی صداقت جو
دبیر علمی و عضو کمیته اجرایی
استادیار، دانشگاه خلیج فارس
وب سایت: research.pgu.ac.ir/~MSedaghatjoo/
پست الکترونیکی: sedaghat [at] pgu.ac.ir
دکتر آرشام برومند سعید
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
وب سایت: mathfaculty.uk.ac.ir/en/~arsham
پست الکترونیکی: arsham [at] uk.ac.ir
دکتر علی باقری بردی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه خلیج فارس
وب سایت: research.pgu.ac.ir/~GhBagheri/
پست الکترونیکی: bagheri [at] pgu.ac.ir
دکتر رجبعلی برزویی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه شهیـد بهشتــی
وب سایت: facultymembers.sbu.ac.ir/borzooei/
پست الکترونیکی: borzooei [at] sbu.ac.ir
دکتر نجمه دهقانی
عضو کمیته علمی و عضو کمیته اجرایی
استادیار، دانشگاه خلیج فارس
وب سایت: research.pgu.ac.ir/~ndehghani/
پست الکترونیکی: n.dehghani [at] pgu.ac.ir
دکتر محمد رضا درفشه
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~darafsheh
پست الکترونیکی: darafsheh [at] ut.ac.ir
دکتر بیژن دواز
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه یزد
وب سایت: yazd.ac.ir/people/davvaz
پست الکترونیکی: davvaz [at] yazd.ac.ir
دکتر محمد شهریاری
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه سلطان قابوس، عمان
پست الکترونیکی: m.ghalehlar [at] squ.edu.om
دکتر حبیب شریف
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: sharif [at] susc.ac.ir
دکتر سعید رسولی
عضو کمیته علمی و عضو کمیته اجرایی
دانشیار، دانشگاه خلیج فارس
وب سایت: research.pgu.ac.ir/~sRasoli/
پست الکترونیکی: saeedmath [at] yahoo.com
دکتر حمید رسولی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
وب سایت: faculty.srbiau.ac.ir/h-rasouli/fa
پست الکترونیکی: hrasouli [at] srbiau.ac.ir
دکتر مژگان محمودی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: facultymembers.sbu.ac.ir/m-mahmoudi/about-me/?lang=FA
پست الکترونیکی: m-mahmoudi [at] sbu.ac.ir
دکتر سید احمد موسوی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/~moussavi.a
پست الکترونیکی: moussavi.a [at] modares.ac.ir
دکتر محمد رضا ودادی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: vedadi.iut.ac.ir/fa
پست الکترونیکی: mrvedadi [at] cc.iut.ac.ir
دکتر سیامک یاسمی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/en/~yassemi
پست الکترونیکی: yassemi [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر رضا شرف دینی
دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه خلیج فارس
وب سایت: pgu.ac.ir/fa/faculty/557
پست الکترونیکی: sharafdini [at] pgu.ac.ir
دکتر احمد کشاورز
عضو کمیته اجرایی
دانشیار، معاون پژوهش، فناوری و بین الملل، دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده، دانشگاه خلیج فارس
وب سایت: research.pgu.ac.ir/~AhKeshavarz/
پست الکترونیکی: a.keshavarz [at] pgu.ac.ir
دکتر امین کشاورز
عضو کمیته اجرایی
دانشیار، دانشگاه خلیج فارس
وب سایت: pgu.ac.ir/fa/faculty/423
پست الکترونیکی: keshavarz [at] pgu.ac.ir
دکتر مجتبی بهرامیان
عضو کمیته اجرایی
استادیار، دانشگاه کاشان
وب سایت: faculty.kashanu.ac.ir/bahramian/fa
پست الکترونیکی: bahramianh [at] kashanu.ac.ir
دکتر طاهره اسماعیل پور
عضو کمیته اجرایی
مدرس مدعو، گروه ریاضی، دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: tismaeelpour [at] yahoo.com
وحید هاشمی
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم صنعت ایران
پست الکترونیکی: vahid23hashemi [at] gmail.com
سیده نسرین هاشمی
عضو کمیته اجرایی (سرپرست تیم دانشجویی)
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: . [at] gmail.com
فاطمه ماهینی
مسئول پذیرش
دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: ias27pgu [at] gmail.com
مولود نظری چالشتری
مسئول روابط عمومی
دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاردبردها، دانشگاه خلیج فارس
پست الکترونیکی: . [at] gmail.com