کمیته علمی

دکتر فریبرز آذرپناه

دکتر فریبرز آذرپناه

عضو کمیته علمی
azarpanahipm.ir
استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر مهدی آزادی مطلق

دکتر مهدی آزادی مطلق

عضو کمیته علمی
m.azadimpgu.ac.ir
استادیار، دانشگاه خلیج فارس
دکتر محمد مهدی ابراهیمی

دکتر محمد مهدی ابراهیمی

عضو کمیته علمی
m-ebrahimisbu.ac.ir
استاد، دانشگاه شهیدبهشتی
دکتر مجید ارشاد لنگرودی

دکتر مجید ارشاد لنگرودی

عضو کمیته علمی
ershadshirazu.ac.ir
استاد، دانشگاه شیراز
دکتر اسفندیار اسلامی

دکتر اسفندیار اسلامی

عضو کمیته علمی
esfandiar.eslamiuk.ac.ir
استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر علیرضا اشرفی

دکتر علیرضا اشرفی

عضو کمیته علمی
ashrafikashanu.ac.ir
استاد، دانشگاه کاشان
دکتر سعید اکبری

دکتر سعید اکبری

عضو کمیته علمی
s_akbarisharif.edu
استاد، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمد علی ایرانمنش

دکتر محمد علی ایرانمنش

نماینده انجمن ریاضی ایران و عضو کمیته علمی
iranmaneshyazd.ac.ir
استاد، دانشگاه یزد
دکتر مجتبی صداقت جو

دکتر مجتبی صداقت جو

دبیر علمی و عضو کمیته اجرایی
sedaghatpgu.ac.ir
استادیار، دانشگاه خلیج فارس
دکتر آرشام برومند سعید

دکتر آرشام برومند سعید

عضو کمیته علمی
arshamuk.ac.ir
استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
دکتر علی باقری بردی

دکتر علی باقری بردی

عضو کمیته علمی
bagheripgu.ac.ir
دانشیار، دانشگاه خلیج فارس
دکتر رجبعلی برزویی

دکتر رجبعلی برزویی

عضو کمیته علمی
borzooeisbu.ac.ir
استاد، دانشگاه شهیـد بهشتــی
دکتر نجمه دهقانی

دکتر نجمه دهقانی

عضو کمیته علمی و عضو کمیته اجرایی
n.dehghanipgu.ac.ir
استادیار، دانشگاه خلیج فارس
دکتر محمد رضا درفشه

دکتر محمد رضا درفشه

عضو کمیته علمی
darafshehut.ac.ir
استاد، دانشگاه تهران
دکتر بیژن دواز

دکتر بیژن دواز

عضو کمیته علمی
davvazyazd.ac.ir
استاد، دانشگاه یزد
دکتر محمد شهریاری

دکتر محمد شهریاری

عضو کمیته علمی
m.ghalehlarsqu.edu.om
استاد، دانشگاه سلطان قابوس، عمان
دکتر حبیب شریف

دکتر حبیب شریف

عضو کمیته علمی
sharifsusc.ac.ir
استاد، دانشگاه شیراز
دکتر سعید رسولی

دکتر سعید رسولی

عضو کمیته علمی و عضو کمیته اجرایی
saeedmathyahoo.com
دانشیار، دانشگاه خلیج فارس
دکتر حمید رسولی

دکتر حمید رسولی

عضو کمیته علمی
hrasoulisrbiau.ac.ir
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دکتر مژگان محمودی

دکتر مژگان محمودی

عضو کمیته علمی
m-mahmoudisbu.ac.ir
استاد، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سید احمد موسوی

دکتر سید احمد موسوی

عضو کمیته علمی
moussavi.amodares.ac.ir
استاد، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد رضا ودادی

دکتر محمد رضا ودادی

عضو کمیته علمی
mrvedadicc.iut.ac.ir
دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر سیامک یاسمی

دکتر سیامک یاسمی

عضو کمیته علمی
yassemiut.ac.ir
استاد، دانشگاه تهران

کمیته اجرایی

دکتر رضا شرف دینی

دکتر رضا شرف دینی

دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی
sharafdinipgu.ac.ir
دانشیار، دانشگاه خلیج فارس
دکتر احمد کشاورز

دکتر احمد کشاورز

عضو کمیته اجرایی
a.keshavarzpgu.ac.ir
دانشیار، معاون پژوهش، فناوری و بین الملل، دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده، دانشگاه خلیج فارس
دکتر امین کشاورز

دکتر امین کشاورز

عضو کمیته اجرایی
keshavarzpgu.ac.ir
دانشیار، دانشگاه خلیج فارس
دکتر مجتبی بهرامیان

دکتر مجتبی بهرامیان

عضو کمیته اجرایی
bahramianhkashanu.ac.ir
استادیار، دانشگاه کاشان
دکتر طاهره اسماعیل پور

دکتر طاهره اسماعیل پور

عضو کمیته اجرایی
tismaeelpouryahoo.com
مدرس مدعو، گروه ریاضی، دانشگاه خلیج فارس
وحید هاشمی

وحید هاشمی

عضو کمیته اجرایی
vahid23hashemigmail.com
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم صنعت ایران
سیده نسرین هاشمی

سیده نسرین هاشمی

عضو کمیته اجرایی (سرپرست تیم دانشجویی)
.gmail.com
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس
فاطمه ماهینی

فاطمه ماهینی

مسئول پذیرش
ias27pgugmail.com
دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه خلیج فارس
مولود نظری چالشتری

مولود نظری چالشتری

مسئول روابط عمومی
.gmail.com
دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاردبردها، دانشگاه خلیج فارس