اطلاعیه شماره 8
1400-11-23
اطلاعیه شماره 8
بدینوسیله به اطلاع می رسانیم   Ilia Ponomarenko            
 از انستیتیو ریاضی استکلوف روسیه  (http://www.pdmi.ras.ru/~inp)
 دعوت ما را به عنوان سخنران مدعو در بیست و هفتمین سمینار جبر ایران پذیرفتند.
عنوان و چکیده سخنرانی ایشان به صورت زیر است:
 
The 3-closure of a solvable permutation group is solvable
(based on joint work with E.A.O'Brien, A.V. Vasil'ev, and E. Vdovin)
 
Let m be a positive integer and let V be a finite set. The m-closure of G
is the largest permutation group on V having the same orbits as G in its
induced action on the Cartesian product V^m. The 1-closure and 2-closure of a 
solvable permutation group need not be solvable. We prove that the m-closure 
of a solvable permutation group is always solvable for m>2.