اطلاعیه 7
16 بهمن 1400
اطلاعیه 7

بدینوسیله به اطلاع می رساند:

خلاصه مبسوط مقالات در کتابچه سمینار چاپ خواهند شد.  کتابچه مذکور بعد از پایان سمینار، در اسرع وقت از طریق همین وبسایت منتشر خواهد شد.


بعضی از مقالات به توصیه کمیته علمی سمینار، برای چاپ نسخه کامل آنها، انتخاب خواهند شد. مقالات برگزیده بعد از طی مراحل داوری در شماره‌ای ویژه از ژورنال زیر به چاپ خواهند رسید.

 Mathematics Interdisciplinary Research  (https://mir.kashanu.ac.ir)